Σύσταση εταιρείας

 Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ART LIFE συστάθηκε τον Μάιο του 2016 και απέκτησε νομική προσωπικότητα διεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 Α.Κ., με έδρα της το Αιάντειο του Δήμου Σαλαμίνας.  

 Τα συμβαλλόμενα μέλη της (εταίροι) είναι οι:

  • Ανδρέας Καρανίκας, πρόεδρος

  • Ελευθερία Δέδε, γραμματέας

  • Σιδέρης Λουδάρος, ταμίας

 Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία αποδιδόμενη ως "Art Life non-profit organization".

Salamis island

                                                      Σκοποί & Στόχοι της εταιρείας 


 Οι επιδιωκόμενοι από την εταιρεία σκοποί είναι μη κερδοσκοπικοί και συγκεκριμένα πολιτιστικοί και καλλιτεχνικοί και βασίζονται στην από κοινού συνεργασία τόσο με φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, συλλόγους, σωματεία, οργανισμούς, ενώσεις, συνδέσμους, εταιρείες αστικές ή εμπορικές, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλα νομικά πρόσωπα όσο και με μεμονωμένα άτομα κατά περίπτωση, δεν μπορούν όμως ποτέ να γίνουν, έστω και έμμεσα, κερδοσκοπικοί.
 

 Ειδικότερα:
1. Η πολιτιστική συμβολή της στα δρώμενα της πόλεως της Σαλαμίνας αλλά και άλλων πόλεων, εντός και εκτός Ελλάδας, μέσω της ομαδικότητας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
2. Η προώθηση και ενίσχυση του εθελοντισμού και η προβολή του αισθήματος της εισφοράς εργασίας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα προς το καλό του κοινωνικού συνόλου.
3. Η διοργάνωση και στήριξη εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων πολιτιστικού χαρακτήρα ερασιτεχνών καλλιτεχνών που προέρχονται ή διαβιούν στον ευρύτερο τόπο της έδρας και των παραρτημάτων της εταιρείας.
4. Η οργάνωση παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που προάγουν την ομαδικότητα, την αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα, την κριτική σκέψη, την οικολογική ευαισθησία, κ.α.
5. Η διάσωση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και πνευματικού πλούτου της περιοχής και του ελλαδικού χώρου, εν γένει.
6. Ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου δημιουργών στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.
7. Την σύσφιξη των δεσμών με τους απανταχού ομογενείς μέσω πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και επιμορφωτικών δράσεων και αποστολών, καθώς και την ενθάρρυνση επιχειρηματικών προσπαθειών και συνεργασίας των απανταχού ομογενών με την τοπική κοινωνία.

 Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρεία θα υποβάλλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.

                                                            Μέσα πραγματοποίησης σκοπών 

 Η εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της με κάθε νόμιμο, πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά με τα ακόλουθα:
 

1. Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις και δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Η διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα ψυχαγωγούν και θα εξυψώνουν το επίπεδο του κοινού.
3. Παραγωγή, έκδοση και διάθεση έντυπου καθώς και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού όπως εφημερίδες, περιοδικά, μελέτες, δοκίμια, λευκώματα, newsletters, ιστοσελίδες, ιντερνετικό ραδιόφωνο, ιντερνετική τηλεόραση, κλπ.  με θέματα πολιτιστικά κ.ά.
4. Δημιουργία θεατρικών, χορευτικών, μουσικών και άλλων σχημάτων.
5. Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, μουσικών συναυλιών και πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, καθώς και πραγματοποίηση εκθέσεων εικαστικών, ζωγραφικής, βιβλίων, φωτογραφίας, κ.ά.
6. Την έκδοση διαφόρων εντύπων και οπτικοακουστικού υλικού και χρήση ηλεκτρονικών μέσων που θα προβάλλουν τις δραστηριότητες της εταιρείας και θα περιέχουν θέματα που προάγουν τους σκοπούς της και θα αποφέρουν πόρους στην εταιρεία.
7. Την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (επιμορφωτές, διδάσκοντες, τεχνίτες, επιστήμονες, κ.ά), όχι με μόνιμη αντιμισθία.
8. Την εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την εκπλήρωση των στόχων της.
9. Η διοργάνωση εκδρομών ή κρουαζιέρων, με σκοπό την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την σύσφιξη των σχέσεων των συμμετεχόντων σε αυτές όπως και της προώθησης των σκοπών της εταιρείας, αλλά και της συνεργασίας της με άλλους φορείς - ομάδες - εταιρείες - προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, εντός και εκτός Ελλάδας.
10. Δημιουργία θεματικής πύλης στο διαδίκτυο - ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Portal), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων με την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού, επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου.
11. Δημιουργία πολιτιστικού πάρκου, χώρων πολιτισμού και δημιουργικής απασχόλησης.
12. Οργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με τα γράμματα, την μουσική και γενικά τις τέχνες, συμμετοχή σε θεατρικές/μουσικές παραστάσεις, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ,κ.ά. τα οποία συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει, πολιτιστικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτά ατόμων.
13. Προώθηση των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.
14. Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.
15. Δημιουργία και λειτουργία εντευκτηρίου - αναψυκτηρίου για τα μέλη και τους φίλους της εταιρείας.
16. Δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με Ο.Τ.Α.,Περιφέρεια, άλλους φορείς, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια, εθελοντές κλπ. για την υποβολή κοινών προγραμμάτων και προτάσεων.

 Ρητά συμφωνείται ότι μέλος ή μέλη της εταιρείας δύνανται να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την επαγγελματική τους ιδιότητα στην δραστηριότητα της εταιρείας με τις νόμιμες διαδικασίες σε ότι αφορά την μετά της εταιρείας σύμβαση παροχής υπηρεσιών, την αμοιβή τους και εν γένει όρους της σύμβασης αυτής. Επίσης συνομολογείται ότι η εταιρεία δύναται να συνάπτει οπουδήποτε είδους συμβάσεις εργασίας ή έργου με οποιονδήποτε προκειμένου να ευοδωθούν οι σκοποί του καταστατικού της, ακόμα και με τα μέλη της, με συμφωνηθείσα ανά περίπτωση αμοιβή ή μισθό. Προς ευόδωση επίσης των σκοπών της δύναται να συνάπτει μισθώσεις ακινήτων, οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπών μέσων που συμβάλλουν στην άρτια υλικοτεχνική της υποδομή, ακόμη κι αν ο εκμισθωτής αντισυμβαλλόμενος είναι μέλος της.